Stawiamy na lepsze jutro

Fundacja jako partner Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych realizuje projekt pn. „Stawiamy na lepsze jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem projektu jest wsparcie 120 osób (60 osób dorosłych oraz 60 dzieci) wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Grudusk i gminę Czernice Borowe w reintegracji społeczno-zawodowej poprzez zastosowanie mechanizmów aktywnej integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej w okresie 01.06.2019-31.05.2021.

Projekt zakłada zrekrutowanie 120 uczestników (40 uczestników na edycję, w tym 20 osób dorosłych i 20 dzieci), planowane są 3 etapy rekrutacji w okresie:

Pierwszy :

  • styczeń – luty 2020r. – 20 uczestników, w tym 10 osób dorosłych i 10 dzieci – nabór otwarty do 15.02.2020r.

Drugi:

  • sierpień – wrzesień 2020r. – 20 uczestników, w tym 10 osób dorosłych i 10 dzieci – nabór otwarty.

Trzeci:

  •  kwiecień – maj 2021r. – 20 uczestników, w tym 10 osób dorosłych i 10 dzieci – nabór otwarty.

Projekt obejmuje następujące, bezpłatne działania realizowane na rzecz uczestników projeku:

  1. Pracę socjalną obejmującą – wyjazdy integracyjno-szkoleniowe, punkt wsparcia specjalistycznego raz grupy samopomocowe.
  2. Akademię kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych obejmującą prawo jazdy kat.B, trening umiejętności społecznych, warsztaty z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych, warsztaty kreatywne dla otoczenia.
  3. Aktywizacja edkacyjno – zawodowa uczestników projektu obejmująca job-coaching, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy i staże zawodowe.

Projekt „Stawiamy na lepsze jutro” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 721 232,50 zł. 

Dodaj komentarz