Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja stworzona została z myślą o wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży oraz seniorów, w szczególności zaś pobudzaniu ich aktywności społecznej, kulturalnej, gospodarczej i fizycznej.

Celami naszej organizacji są:

1.Inicjowanie i podejmowanie działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży, poprzez:
 Przekazywanie wiedzy z dziedzin nauki szkolnej w formach edukacji pozaszkolnej
Pobudzanie i wspieranie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej dzieci i młodzieży,
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób młodych, szczególnie pochodzących z terenów wiejskich i małych miejscowości 2.Inicjowanie i podejmowanie działań wspierających aktywizację osób starszych, poprzez:
Propagowanie idei uczenia się przez całe życie wśród przedstawicieli środowisk seniorskich
 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych, poprzez zwiększanie ich kompetencji uniwersalnych i społecznych;
3. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i prosportowych poprzez:
Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży a także osób dorosłych
4. Inicjowanie i wspieranie działań prowadzących do rozwoju sektora pozarządowego.