OdNowa. Reintegracja społeczno-zawodowa w gminie Glinojeck

Właśnie rozpoczęliśmy działania w ramach nowego projektu – „OdNowa. Reintegracja społeczno-zawodowa w gminie Glinojeck”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z NTE New Training Era Beata Kuchalska. 

Celem projektu (P.) jest wsparcie 40(24K,16M), w tym 10 osób z niepeł. osób wykluczonych lub zagr. wykluczeniem społ. z terenu woj. mazowieckiego, zamieszkujących gminę i miasto Glinojeck w zwiększeniu ich samodzielności społecznej i skuteczności zawodowej poprzez objęcie ich działaniami wspierającymi ich aktywizację zawodową oraz stworzenie warunków do aktywnej integracji społ. w okresie 01.11.2020- 31.08.2021.

Projekt zakłada zrekrutowanie 40 uczestników okresie:

  • listopad-grudzień 2020 r. 

Projekt obejmuje następujące działania realizowane na rzecz uczestników projektu:

1.Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu

2. Punkt aktywizacji niepełnosprawnych osób bezrobotnych obejmujący indywidualne wsparcie akompaniatora, szkolenia z najnowszych narzędzi poszukiwania pracy i warsztat aktywności społecznej i obywatelskiej online.

3. Aktywizację edukacyjną obejmująca szkolenia zawodowe.

4. Aktywizacja zawodowa obejmująca doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe 

Rekrutacja prowadzona jest przez Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku, znajdującym się przy ul. Polna 2c.

Dokumenty rekrutacyje:

1.Regulamin projektu

2.Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. Formularz rekrutacyjny

Projekt „OdNowa. Reintegracja społeczno-zawodowa w gminie Glinojeck” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 410 461,13 zł. 

Dodaj komentarz