Zapytanie w trybie zasady konkurencyjności – Szkolenia zawodowe

W związku z poszukiwaniem Wykonawcy szkoleń zawodowych w ramach projektu „Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada” RPMA.09.01.00-14-c094/19-00, Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja ogłasza zamówienie.

Celem zamówienia jest wyodrębnienie zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia kwalifikacyjnych szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada” o następującej tematyce:
– Pracownik biurowy
– Sprzedawca

Szkolenia zawodowe mają prowadzić do uzyskania kwalifikacji zawodowych przez Uczestników Projektu. Szkolenia będą dobrane do predyspozycji Uczestników projektu zgodnie z opracowanym IPD i ze zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy.

Zakres zapytania:
Szkolenia zawodowe: prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych przez Uczestników Projektu. Szkolenia będą dobrane do predyspozycji Uczestników projektu zgodnie z opracowanym IPD i ze zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy. Usługi szkoleń zostały dopasowane do potrzeb Uczestników Projektu. W wyniku opracowanych IPD zostały określone następujące szkolenia:
I. Grupa 1: Pracownik biurowy – 7 osób
II. Grupa 2: Sprzedawca – 3 osoby
Zajęcia prowadzone w formie teoretycznej.

Wymiar godzinowy: 80 godz./grupa. Zajęcia będą się odbywać w systemie średnio 8- godzinnym.
Jedna jednostka (1godz.) oznacza 1 godzinę lekcyjną zajęć (45 min.).

Certyfikacja zewnętrzna: po realizacji wyżej opisanych szkoleń prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych przez Uczestników Projektu zdobyta przez nich wiedza zostanie poddana ocenie i walidacji przez właściwy organ zewnętrzny w formie egzaminu. Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych będzie prowadziło do uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji, zgodnie z Załącznikiem nr 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r. Certyfikacja będzie przeprowadzona po zakończeniu szkoleń przez daną grupę.

Szczegóły w załączeniach:

Zapytanie – szkolenia zawodowe

Załączniki

Dodaj komentarz