Q zmianom na lepsze

Fundacja jako partner Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubowidzu realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem projektu jest wsparcie 60 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat żuromiński, miasto i gminę Lubwodzi w reintegracji społeczno-zawodowej poprzez zastosowanie mechanizmów aktywnej integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej w okresie 01.06.2019-31.05.2021.

Projekt obejmuje następujące działania realizowane na rzecz uczestników projeku:

1. Pracę socjalną obejmującą – wyjazdy integracyjno-szkoleniowe, punkt wsparcia specjalistycznego praz grupy samopomocowe

2. Akademię kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych obejmującą prawo jazdy kat.B, trening umiejętności społecznych, punkt wsparcia dla dzieci i młodzieży

3. Aktywizacja edkacyjno – zawodowa uczestników projektu obejmująca job-coaching, grupowe warsztaty doradztwa zawodowego, pośrednictwo pracy oraz szkolenia zawodowe.

Projekt „Stawiamy na lepsze jutro” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Dodaj komentarz