Matching-up session 1 jak skutecznie rozwijać przedsiębiorstwo społeczne

Podsumowaniem pierwszego spotkania w ramach
Matching-up session

W dniu 11.03.2024 odbyło się spotkanie przedsiębiorców społecznych z pracownikami młodzieżowymi w ramach matching-up sessions, zadania będącego elementem projektu „Social entrepreneurship as an enabler of social inclusion”. Celem spotkania była wymiana wiedzy między przedsiębiorcami społecznymi a pracownikami młodzieżowymi służąca lepszemu rozumieniu przez osoby pracujące z młodzieżą specyfiki przedsiębiorczości społecznej, czerpaniu inspiracji ze skutecznych działań doświadczonych przedsiębiorców. Jednocześnie ważnym elementem spotkania była prezentacja diagnozy przeprowadzonej na trzech grupach młodzieżowych, w ramach której młodzież wskazywała problemy społeczne jakie widzi w swoim najbliższym otoczeniu.

W pierwszej części spotkania poznaliśmy profil działalności zaproszonych gości. Przedsiębiorstwa społeczne reprezentowane były przez Marka Olszewskiego, prezesa spółdzielni socjalnej oraz Centrum Integracji Społecznej „Samodzielność, Praca, Aktywność” oraz Paulinę Turek, Prezeskę Spółdzielni Socjalnej Integracja. Przedsiębiorcy opowiadali historię powstawania reprezentowanych podmiotów, wskazywali na swoje osobiste motywacje którymi się kierowali tworzą przedsiębiorstwa. Dodatkowo dzielili się swoimi sukcesami oraz wnioskami wyciągniętymi z nieudanych przedsięwzięć. Wskazywali jak otoczenie społeczne, w szczególności lokalny samorząd wspiera bądź utrudnia im codzienną pracę oraz rozwój. Pracowników młodzieżowych interesowało również jakie decyzje i inwestycje były najbardziej udane z perspektywy wielu lat działalności. Pracowników młodzieżowych interesowało również jaki w swojej działalności przedsiębiorcy podejmują decyzję uwzględniając zysk finansowy oraz wpływ społeczny i który z tych aspektów działalności jest nadrzędny.

W drugiej części spotkania pracownicy młodzieżowi – Anna Sobiech wychowawca młodzieży w OHP Ciechanów, Ewa Kraszewska – nauczyciel przedmiotów zawodowych w szkole środniej oraz Rafał Panfil – wykładowca akademicki prezentowali wyniki diagnozy przeprowadzonej wśród młodzieży. Głównym założeniem prowadzonej diagnozy było sprawdzenie jakie problemy społeczne młodzież widzi w swojej najbliższej okolicy i jakie ma pomysły na ich rozwiązanie. Wśród głównych zagadnień akcentowanych przez młodzież znalazły się m.in:

– brak miejsc służących integracji oraz aktywności społeczno-kulturalnej młodzieży;

– problem nietolerancji wobec środowiska LGBTQ,

– brak inicjatyw/szkoleń służących edukacji finansowej osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej;

– brak dostatecznej edukacji w zakresie przedsiębiorczości młodzieży;

– problem z transportem podmiejskim powodujący wykluczenie społeczne młodzieży z małych miejscowości i terenów wiejskich.

W ostatniej części spotkania krótko omówiono potencjalne rozwiązania wskazanych przez młodzież problemów.