Ja też mogę! – aktywizacja społeczno-zawodowa wykluczonych mieszkańców powiatu żuromińskiego

Celem projektu jest wsparcie 30 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat żuromiński, gminę Siemiątkowo w reintegracji społeczno-zawodowej poprzez zastosowanie mechanizmów aktywnej integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej w okresie 01.05.2019-28.02.2020.

Projekt obejmuje następujące działania realizowane na rzecz uczestników projeku:

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów – opracowanie i realizacja Indywidualnej Ścieżki Reintegracji oraz Umowy na wzór kontraktu socjalnego.

2. Utworzenie Punktu Aktywizacji Bezrobotnych w Sokołowym Kącie – realizacja indywidualnego wsparcia doradczego oraz szkoleń i warsztatów zwiększających kompetencje społeczne i zawodowe uczestników projektu.

3. Aktywizacja zawodowa uczestników projektu – realizacja szkoleń zawodowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, usługi pośrednictwa pracy oraz staże zawodowe.

Dodaj komentarz