Informacje o projekcie

„Seniorzy w sieci – cichanowskie sieci seniorów” to projekt, którego celem jest zwiększenie samodzielności oraz aktywności, w tym aktywności społecznej osób starszych poprzez działania profilaktyczne, edukację cyfrową oraz dialog pokoleniowy w grupie 50 seniorów zamieszkujących 5 gmin powiatu ciechanowskiego: gminę Ciechanów, Glinojeck, Grudusk, Sońsk oraz Opinogóra Górna.
Projekt składa się z dwóch zadań. Pierwsze zadanie służy przeciwdziałaniu wykluczeniu, w tym wykluczeniu cyfrowemu oraz działania profilaktyczne realizowane w postaci zajęć edukacyjnych. Drugie działanie służyć ma zbudowaniu dialogu wewnątrzpokoleniowego między seniorami zamieszkującymi gminy powiatu ciechanowskiego, którego rezultatem będzie wypracowanie rekomendacji usług dla środowiska seniorów zamieszkujących gminy objęte wsparciem. Projekt realizowany we współpracy partnerskiej – współpracy niefinansowej – z czterema podmiotami wywodzącymi się z gmin objętych wsparciem: Gmina Grudusk, Gmina Sońsk, Gmina Glinojeck, Gmina Opinogóra Górna.

Cele szczegółowe projektu:

  1. zwiększenie wiedzy i umiejętności seniorów w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń cyfrowych oraz korzystania z aplikacji mobilnych;
  2. zwiększenie wiedzy seniorów z zakresu profilaktyki prozdrowotnej,
  3. zbudowanie w seniorach zamieszkujących gminy wiejskie zachęty do aktywności społecznej i działania na rzecz swojego środowiska,
  4. zbudowanie sieci seniorów z terenu 5 gmin powiatu ciechanowskiego, którzy będą współpracować ze sobą oraz swoimi lokalnymi społecznościami na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu środowiska seniorów,
  5. wypracowanie i zaprezentowanie listy rekomendacji dla samorządów lokalnych do skutecznej pracy na rzecz seniorów.

Projekt realizowany w okresie: 1.06.2019 – 30.11.2019

Dokumentacja projektowa:

1. Regulamin projektu „Seniorzy w sieci – ciechanowskie sieci seniorów”

2. Formularz, oświadczenia

Dodaj komentarz