Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Hartowiec w gminie Rybno

Rozpoczynamy realizację kolejnego projektu! Projekt pn. „Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Hartowiec w gminie Rybno” realizujemy w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybnie.

Celem realizacji projektu jest realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy) służącą wzrostowi ich umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, zapobiegająca- umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej jak również wzrost z satysfakcji z życia w społeczności gminy w okresie 01.09.2022-30.06.2023.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

  1. Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Aktywności Lokalnej.
  2. Diagnoza indywidualnych potrzeb uczestników projektu.
  3. Punkt poradnictwa specjalistycznego.
  4. Wielopokoleniowy piknik integracyjno-sportowy.
  5. Klub rodziny – zajęcia stacjonarne dla 10 dorosłych uczestników projektu.
  6. Klub rodziny – zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży.
  7. Klub rodziny – wyjazdowe formy wsparcia.
  8. Klub seniora – stacjonarne formy wsparcia.
  9. Klub seniora – wyjazdowe formy wsparcia.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.