Zmiana – zacznij od siebie

plakat projektu

Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja i Gmina Miejska Ciechanów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie realizują projekt pn. „Zmiana – zacznij od siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem projektu jest wsparcie 60 osób (42K, 18M) z terenów osiedli miasta Ciechanów: Bloki, Śródmieście, Kargoszyn, Przemysłowe, inne, doświadczających wielokrotnego wykluczenia, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności/osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi/obywatele Ukrainy, poprzez działania wspierające aktywizację społeczną, edukacyjno-zawodową oraz stworzenie warunków do aktywnej integracji społecznej w okresie 01.04.2023-31.12.2023.

W ramach projektu zapewniamy:

  • diagnozę potrzeb,
  • poradnictwo: prawne, psychologiczne, pedagogiczne/mediator rodzinny/inne,
  • trening kompetencji społecznych,
  • trening radzenia sobie ze stresem,
  • szkolenia (kurs wizaż/stylizacja paznokci, sprzedawca/kasjer z el. obsługi kasy

i komputera, opiekun osób zależnych, pomoc kuchenna, pracownik gospodarczy, inne),

  • pośrednictwo pracy,
  • staże,
  • zajęcia dla dzieci w trakcie trwania zajęć,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunki.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie zgłoś się do nas lub do naszego Partnera:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Ciechanowie

ul. Sienkiewicza 32D

06-400 Ciechanów

Tel. 23 6722091

www.mopsciechanow.pl

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: