Opis projektu

Cel projektu

Zbudowanie sieci współpracy wśród seniorów zamieszkujących powiat ciechanowski, zrzeszonych w formalnych i nieformalnych organizacjach, jak również zwiększenie poziomu współpracy pomiędzy seniorami a lokalnymi samorządami gminnymi oraz samorządem powiatu.

Uczestnicy

Grupą docelową w projekcie – bezpośrednimi odbiorcami działań będzie 40 mieszkańców powiatu ciechanowskiego w wieku 60+, zrzeszonych w formalnych i nieformalnych organizacjach senioralnych, działających na terenie powiatu.

Opis działań/Etapy realizacji projektu

I.    Warsztat „Komunikacja interpersonalna”

Celem warsztatu jest nabycie przez uczestników warsztatu umiejętności skutecznej komunikacji dwustronnej, która pozwoli na aktywne słuchanie oraz zrozumiałe komunikowanie skomplikowanych treści. Celem warsztatu jest także zbudowanie w uczestnikach asertywności i współpracy w grupie.

II.    Warsztat „Jak skutecznie działać w społeczności lokalnej”

Celem warsztatu jest zbudowanie w uczestnikach umiejętności prawidłowych i skutecznych działań w środowisku lokalnym. Szkolenie pozwoli rozwinąć umiejętności liderskie, dowiedzieć się, jak skuteczniej działać w grupie i w swoim otoczeniu oraz wypróbować zdobyte umiejętności w praktyce w trakcie szkolenia.

III.    Warsztat „Sieciowanie organizacji senioralnych”

Uczestnicy wezmą udział w szkoleniu z sieciowania organizacji. Celem warsztatów będzie pokazanie, że w grupie można dokonać więcej. Chcemy uświadomić seniorom z organizacji, że konkurencję warto zastępować współpracą. Podczas zajęć wspólnie zastanowimy się na czym polega mądre sieciowanie, od czego zacząć, na co uważać, w jaki sposób organizacje mogą współpracować ze sobą. Będziemy też dążyć do tego, by organizacje senioralne utworzyły koalicję – nieformalne zrzeszenie własnych organizacji, które wspólnie tworzyłyby ofertę dla innych seniorów z powiatu.

IV.    Tworzenie koalicji senioralnej – cykl spotkań

W ramach działania przeprowadzimy serię spotkań networkingowych – by uczestnicy mieli możliwość nawiązania formalnej współpracy potrzebują cyklicznych spotkań, na których będą wymieniać się pomysłami oraz tworzyć wspólnie oferty.
Efektem cyklicznych spotkań będzie zawiązanie koalicji, porozumienia – bez osobowości prawnej. Podczas spotkań chętni do przyszłej współpracy seniorzy złożyliby odpowiednie podpisy na wcześniej przygotowanym Porozumieniu o przystąpieniu do koalicji oraz określili wstępny Regulamin koalicji i ramowy plan współpracy.

V.    Przygotowanie do debaty

W ramach działania przeprowadzimy serię spotkań, w ramach których przedstawiciele poszczególnych grup spotkają się, aby pracując warsztatowo móc wdrożyć wypracowane na warsztacie „Sieciowanie organizacji senioralnych” inicjatywy na szczeblu swoich samorządów lokalnych – gminnych. Ponadto uczestnicy będą przygotowywać się do rozmów podczas debaty – kolejnego i zarazem ostatniego etapu projektu.

VI.    Debata na szczeblu powiatowym – „Seniorzy – mamy głos”

Debata będzie sposobem wymiany myśli i poglądów na temat potrzeb i problemów osób starszych oraz skutecznych działań w zakresie ich rozwiązywania. To miejsce prowadzenia dialogu publicznego pomiędzy różnymi sektorami: publicznym, gospodarczym i społecznym.  Podczas debaty zaprezentowane zostaną rezultaty wypracowane podczas wcześniejszych spotkań seniorów. Omówione zostaną możliwości wdrożenia wypracowanych rozwiązań do codziennej praktyki wspierania seniorów. Na koniec debaty zostanie podpisany kontrakt społeczny, zawierający zobowiązanie obydwu stron do przyszłych kontaktów i zgodnie z powiedzeniem „Nic o nas bez nas” konsultacji programów społecznych w zakresie działań kierowanych do seniorów. To doskonała sposobność, aby co najmniej raz do roku spotkać się z samorządem i porozmawiać o współpracy.

Zgłoszenia przyjmujemy do  31.07.2021

Dodaj komentarz