„Seniorzy z inicjatywą” – opis projektu

Cel projektu

Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzrost aktywności i partycypacji społecznej seniorów zamieszkujących obszar powiatu ciechanowskiego poprzez zainicjowanie na terenie samorządów powiatu wdrażania mechanizmu inicjatywy lokalnej.

Grupa docelowa

Bezpośrednimi odbiorcami działań będzie 40 mieszkańców powiatu ciechanowskiego w wieku 60+, w tym co najmniej 5 osób z niepełnosprawnościami, aktywnie działających społecznie.

Etapy realizacji projektu

I. Dobre praktyki w zakresie wdrażania inicjatywy lokalnej – wyjazd studyjny

Celem realizacji zadania jest zbudowanie w uczestnikach zachęty do stosowania w praktyce mechanizmów inicjatywy lokalnej. Zagadnienie to jest dla seniorów czymś nowym dlatego też zaplanowano wyjazd i możliwość spotkania z innymi mieszkańcami Mazowsza oraz możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami w tym zakresie. Wyjazd ten ma na celu przybliżenie seniorom tego zagadnienia w ciekawy sposób. Z przeprowadzonej diagnozy wdrażania inicjatywy na Mazowszu udało się dotrzeć do Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, który w zeszłym roku uchwałą rady gminy przyjął tryb naboru wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. Uważamy, że jest to dobry sposób na zbudowanie w seniorach chęci i motywacji do działania oraz poznawania ciekawych mieszkańców Mazowsza oraz przedstawicieli samorządów.

II. Warsztaty „Inicjatywa lokalna-jak to zrobić?”

Podczas realizacji projektu chcemy praktycznie przepracować z uczestnikami projektu zagadnień związanych z inicjatywą lokalną. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się bliżej z zagadnieniem partycypacji społecznej, dowiedzą się jakie narzędzia i techniki umożliwiają mieszkańcom współzarządzanie wspólnotą lokalną. W ramach warsztatów seniorzy przeprowadzą również diagnozę potrzeb lokalnych oraz dowiedzą się jak mogą włączać innych mieszkańców swoich miejscowości w prowadzenie diagnozy lokalnej. Warsztaty przygotują uczestników do wypełnienia wniosku o inicjatywę jak również przygotują seniorów do spotkania z przedstawicielami samorządów. Seniorzy wraz z prowadzącym warsztaty przygotują także zagadnienia do poruszenia oraz zostaną przygotowania do rozmów na forum publicznym z osobami decyzyjnymi.

III. Debaty lokalne pn. „Inicjatywa – instrumentem lokalnego rozwoju”

Ostatnim działaniem w projekcie będzie realizacja cyklu 4 debat/spotkań lokalnych na terenie gmin w których utworzone zostaną grupy aktywnych seniorów. Każda debata będzie sposobem wymiany myśli i poglądów na temat potrzeb i problemów zarówno osób starszych jak i społeczności lokalnych, które seniorzy uczestniczący w projekcie będą reprezentować. Będzie to również dobra okazja do dyskusji nad możliwością wdrożenia mechanizmów partycypacyjnych na poziomie samorządu w postaci inicjatywy lokalnej. Podczas debaty zaprezentowane zostaną rezultaty wypracowane podczas spotkań seniorów. Omówione zostaną także możliwości wdrożenia wypracowanych rozwiązań i rekomendacji w trybie inicjatywy lokalnej. Na koniec debaty zostanie podpisany kontrakt społeczny, zawierający zobowiązanie obydwu stron do pracy nad zwiększeniem partycypacji społecznej mieszkańców.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30.06.2022