OdNowa. Reintegracja społeczno-zawodowa w Gminie Glinojeck vol.2

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „OdNowa. Reintegracja społeczno-zawodowa w gminie Glinojeck vol. 2”

Beneficjentem projektu jest Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja z siedzibą w Ciechanowie, ul. Krótka 11.

Partnerem projektu jest Gmina Glinojeck z siedzibą w Glinojecku, ul. Płocka 12 oraz Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni z siedzibą w Ciechanowie, ul. Pęchcińska 4.

Realizatorem projektu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku z siedzibą w Glinojecku, ul. Gen. Józefa Bema 7.

Projekt realizowany jest w okresie 01.04.2023 r. – 31.12.2023 r.

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców gminy Glinojeck, w tym osób z niepełnosprawnością oraz obywateli Ukrainy poprzez objęcie ich kompleksową ścieżką wsparcia jak również zapewnienie wsparcia osobom z ich otoczenia. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z podmiotem reprezentującym sektor publiczny oraz podmiotem ekonomii społecznej. Projekt realizowany w oparciu o ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej stworzonej indywidualnie dla każdego Uczestnika z wykorzystaniem kontraktu socjalnego uwzględniającego diagnozę problemów zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb Uczestników.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 40 osób dorosłych (24K, 16M), w tym 10 osób z niepełnosprawnością oraz co najmniej 5 obywateli Ukrainy, a także 40 osób (20K, 20M) z otoczenia osób dorosłych, tj. dzieci i młodzieży, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Będą to osoby wyłącznie wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkujące, w rozumieniu KC, gminę Glinojeck.

Ponadto preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Projekt „OdNowa. Reintegracja społeczno-zawodowa w Gminie Glinojeck vol. 2” jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „OdNowa. Reintegracja społeczno-zawodowa w Gminie Glinojeck vol. 2” jest realizowany na podstawie umowy nr RPMA.09.01.00-14-i921/22-00 podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Każdy uczestnik zostanie objęty kompleksowym procesem aktywizacji zawodowej i społecznej.

Uczestnicy w ramach projektu otrzymają:

  • Materiały szkoleniowe
  • Materiały dydaktyczne
  • Stypendium szkoleniowe
  • Stypendium stażowe
  • Poczęstunek